04.12.2018. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeće radno mjesto: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 3 izvršitelja  – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2. medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   -   3   izvršitelja   –      na   određeno   vrijeme   radi zamjene   privremeno   odsutnih   radnika,   uz   probni   rad   od   dva   mjeseca,   mjesto   rada:   Sisačko-moslavačka županija. Više u dokumentu desno
JAVNI NATJEČAJ
31.10.2018. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeće radno mjesto: 1. medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   -   7   izvršitelja   –      na   određeno   vrijeme   radi zamjene   privremeno   odsutnih   radnika   zbog   bolovanja   i   porodiljnih   dopusta,   uz   probni   rad   od   dva   mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Više u dokumentu desno
23.08.2018. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeće radno mjesto: 1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 1 izvršitelj – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2. vozač   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   –   2      izvršitelja   -   na   neodređeno   vrijeme,   uz   probni   rad   od   dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. Više u dokumentu desno
JAVNI NATJEČAJ OBAVIJEST KANDIDATIMA ODLUKA
za   prijem   u   radni   odnos   u   Zavod   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   za   sijedeća   radna mjesta:   1.   doktor   medicine   specijalist   hitne   medicine   ili   doktor   medicine   (m/ž)    —   4   izvršitelja   na   određeno vrijeme   od   tri   (3)   mjeseca   radi   sezonskog   povećanja   posia   uz   probni   rad   od   tri   mjeseca,   mjesto   rada: Sisačko-moslavačka županija,   2.   medicinska   sestra   tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   -   4   izvršitelja   na   odredeno   vrijeme   od   tri   (3) mjeseca   radi   sezonskog   povećanja   posla,   uz   probni   rad   od   dva   mjeseca,   mjesto   rada:   Sisačko-mosiavačka županija. 3.   vozač   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)    —   4   izvršitelja   -   na   odredeno   vrijeme   u   trajanju   od   tri   (3)   mjeseca radi sezonskog povećanja posla, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-mosiavačka županija. Uvjeti   za   točku   1:   —   završen   medicinski   fakultet   (doktor   medicine)   poiožen   stručni   ispit   -   odobrenje   za samostalan   rad   od   HLK   radno   iskustvo   u   struci   u   trajanju   obveznog   pripravničkog   staža   —   poznavanje   rada   na računalu. Više u dokumentu desno
Linkovi/Edukacije
Kontakt
Početna
Javna nabava
194 194 ODLUKU O ODABIRU  KANDIDATA NATJEČAJ ODLUKA
18.01.2018. JAVNI NATJEČAJ
Više u dokumentu (desno)  
Na   temelju   članka   28.   Statuta   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije,   u   svezi   s   člankom 25.   Temeljnoga   kolektivnog   ugovora   za   službenike   i   namještenike   u   javnim   službama   (Narodne   novine broj 141/12.), Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije raspisuje JAVNI NATJEČAJ za   prijem   u   radni   odnos   u   Zavod   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   za   sljedeća   radna mjesta: 1.  doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 2 izvršitelja – na neodređeno vrijeme , uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija 2. medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) - 1 izvršitelj –  na neodređeno vrijeme,  uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 3.    vozač   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   –   2      izvršitelja   -   na   neodređeno   vrijeme,   uz   probni   rad   od   dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
OBAVIJEST O TESTIRANJU OBAVIJEST O TESTIRANJU ODLUKU O ODABIRU  KANDIDATA
20.02.2018. JAVNI NATJEČAJ
za   prijem   u   radni   odnos   u   Zavod   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   za   sljedeća   radna mjesta: 1.     doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 2 izvršitelja –         na neodređeno vrijeme , uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2.    medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu (m/ž) - 1 izvršitelj – na neodređeno vrijeme, uz           probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija. 3.   vozač u sanitetskom prijevozu (m/ž) – 2  izvršitelja - na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.
JAVNI NATJEČAJ OBAVIJEST O  TESTIRANJU ZA  VOZAČE OBAVIJEST KANDIDATIMA
ODLUKU O ODABIRU  KANDIDATA ODLUKU O ODABIRU  KANDIDATA ODLUKU O ODABIRU  KANDIDATA ODLUKU
11.04.2018. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta: 1.  doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 3 izvršitelja – na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija, 2. doktor   medicine   specijalist   hitne   medicine   ili   doktor   medicine   (m/ž)   –   1   izvršitelj   na   određeno vrijeme   do   31.12.2018.   godine   (zamjena   za   godišnje   odmore,   bolovanje,   plaćene   i   neplaćene   dopuste   i sl.), uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija
JAVNI NATJEČAJ
02.05.2018. OBAVIJEST KANDIDATIMA
po   natječaju   za   prijem   u   radni   odnos   doktora   medicine   na   neodređeno   i   određeno   vrijeme   u   Zavod   za hitnu medicinu SMŽ objavljenom 11.04.2018. godine Obavještavamo   kandidate   koji   ispunjavaju   formalne   uvjete   iz   Natječaja   za   prijem   u   radni   odnos   doktora medicine   na   neodređeno   i   određeno   vrijeme,   uz   probni   rok   od   šest   (6)   mjeseci,   da   smo   u   međuvremenu dobili   suglasnost   Upravnog   vijeća   za   zapošljavanje   još   jednog   (1)   doktora   medicine   na   određeno   vrijeme, tako   da   će   po   provedenom   razgovoru   sa   prijavljenim   kandidatima   koji   ispunjavaju   formalne   uvjete   iz Natječaja   objavljenog   11.04.2018.   godine,   na   internetskim   stranicama   Hrvatskog   zavoda   za   zapošljavanje te   na   intemetskim   stranicama   i   oglasnoj   ploči   Zavoda   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   biti izabrana tri (3) kandidata na neodređeno i dva (2) kandidata na određeno vrijeme.
OBAVIJEST KANDIDATIMA
03.05.2018. ODLUKU o odabiru kandidata za prijem u radni odnos
Nakon   što   je   Povjerenstvo   za   provedbu   natječaja,   osnovano   i   imenovano   Odlukom   ravnatelja,   izvršilo   uvid   u sve   pristigle   ponude   te   utvrdilo   ispunjavanje   formainill   uvjeta   na   strani   prijavljenill   kandidata   na   javni natječaj,   koji   je   objavljen   na   internetskim   stranicama   I-Irvatskog   zavoda   za   zapošljavanje   oglasnoj   ploči Zavoda    za    medicinu    Sisačko-moslavačke    županije    11.04.2018.    godine    te    nakon    provedenog    usmenog razgovora s kandidatima, za prijem u radni odnos na radna mjesta 1.   Doktor   medicine   specijalist   hitne   medicine   ili   doktor   medicine   (m/ž)    tri   (3)   izvršitelja   na   neodredeno vrijeme odabirani su kandidati 1. MARK0 BAGIĆ, dr. med, 2. VALENTIN IVANČIĆ, dr. med. 3. MONIKA PRANJIĆ, dr. med. 2.   Doktor   medicine   specijalist   hitne   medicine   ili   doktor   medicine   (m/ž)    dva   (2)   izvršitelja   na   odredeno vrijeme do 31.12.2018. godine odabrani su kandidati: I. MATEJA M I RĆiĆ, dr. med. 2. JOSIP VRBAT, dr. med. Sa   odabranim   kandidatima   pod   točkom   I.   Zavod   za   hitnu   medicinu   Sisačko-moslavačke   županije   sklopit   će Ugovor   o   radu   na   neodecteno   vrijeme   uz   probni   rad   od   šest   mjeseci,   mjesto   rada:   Sisačko-moslavačka županija. 
ODLUKA NATJEČAJ
09.05.2018. JAVN I NATJEČAJ
OBAVIJEST MEDICINSKE SESTRE OBAVIJEST MEDICINSKE VOZAČI ODLUKA ODLUKA
24.05.2018. ODLUKU O IMENOVANJU OSOBE ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA RADNIKA
Članak 1. Kao osobu za zaštitu dostojanstva radnika imenujem MELANIJU PODBREŽNJAK MILETIČ, dipl.iur. Za zamjenika osobe za zaštitu dostojanstva radnika imenujem  GORDANU PENDELIN, dipl.oec. Članak   2.   Osobe   iz   članka   1.   Ove   Odluke   ovlaštene   su   uz   ravnatelja   primati   i   rješavati   pritužbe   vezane   za zaštitu dostojanstva radnika. Osobe   iz   članka   1.   ove   Odluke   dužne   su,   u   roku   utvrđenom   kolektivnim   ugovorom   ili   pravilnikom   o   radu,   a najkasnije   u   roku   od   osam   (8)   dana   od   dostave   pritužbe,   ispitati   pritužbu   i   poduzeti   sve   potrebne   mjere primjerene   pojedinom   slučaju   radi   sprječavanja   nastavka   uznemiravanja   ili   spolnog   uznemiravanja   ako   utvrdi da ono postoji. Osobe   iz   članka   1.   u   rješavanju   pritužbi   za   zaštitu   dostojanstva   radnika   dužne   su   primijeniti   važeće   pozitivne propise i odredbe Pravilnika o radu Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Članak 3. Svi podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika su tajni. Članak 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
ODLUKA ODLUKA ODLUKA
04.07.2018. JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeće radno mjesto: 1. medicinska   sestra/tehničar   u   sanitetskom   prijevozu   (m/ž)   -   4   izvršitelja    –      na   određeno   vrijeme   od četiri   (4)   mjeseca   radi   zamjene      privremeno   odsutnih   radnika,   uz   probni   rad   od   dva   mjeseca,   mjesto   rada: Sisačko-moslavačka županija. Više u dokumentu desno
JAVNI NATJEČAJ OBAVIJEST KANDIDATIMA ODLUKA Odluku o odabiru  kandidata JAVNI NATJEČAJ OBAVIJEST KANDIDATIMA Odluku o odabiru  kandidata OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA